Hwshop logo  

Algemene voorwaarden


Dit zijn de algemene voorwaarden van hwshop.nl

Artikel 1: Definities
 1. hwshop.nl: geregistreerd handelsnaam van Amphebia V.O.F., gevestigd te Groot Ammers, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht onder nummer 34169838;
 2. Cliënt: de partij of persoon aan wie het aanbod van hwshop.nl is gericht, met wie hwshop.nl de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht op grond waarvan Producten aan deze partij worden geleverd;
 3. Product(en): alle zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen hwshop.nl en Cliënt;
 4. Dienst(en): alle activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen hwshop.nl en Cliënt.
Artikel 2: Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle activiteiten, Diensten en Producten van hwshop.nl uitgevoerd voor of geleverd aan Cliënt;
 2. hwshop.nl gaat bij voorbaat niet akkoord met de door Cliënt gestelde (in)koopvoorwaarden. Pas nadat een exemplaar van deze voorwaarden door hwshop.nl ondertekend is, zijn de (in)koopvoorwaarden van Cliënt van kracht;
 3. De site van hwshop.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt;
Artikel 3: Offerte
 1. Alle offertes van hwshop.nl, in welke vorm dan ook, zijn steeds vrijblijvend en onverbindend, tenzij anders is overeengekomen;
 2. Offertes van hwshop.nl zijn geldig tot 14 dagen na de op de voorzijde van de offerte vermelde datum;
Artikel 4: Overeenkomst
 1. Een aanbod van Cliënt om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer hwshop.nl de door Cliënt gedane bestelling ontvangen heeft (tevens voorzien van alle gevraagde informatie);
 2. Een overeenkomst komt tot stand door orderbevestiging van hwshop.nl;
 3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden hwshop.nl alleen wanneer deze door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens hwshop.nl schriftelijk zijn vastgelegd;
 4. Cliënt en hwshop.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden is voldaan. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding;
Artikel 5: Prijzen
 1. Alle specificaties en prijzen van Producten op de website van hwshop.nl zijn onder voorbehoud van typfouten en kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden;
 2. Alle prijzen op de website van hwshop.nl zijn uitgedrukt in Euro’s inclusief BTW;
 3. Als op de website van hwshop.nl of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect blijkt te zijn, behoudt hwshop.nl zich het recht voor om alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. Cliënt kan dan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken en de geleverde goederen terug te sturen;
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening met eerdere betalingen;
Artikel 6: Betaling
 1. Ten laste van Cliënt komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die hwshop.nl als gevolg van het niet nakomen door Cliënt van diens verplichtingen heeft moeten maken;
Artikel 7: Eigendomsrechten
 1. Alle door hwshop.nl aan Cliënt ter beschikking gestelde zaken blijven eigendom van hwshop.nl tot het moment dat Cliënt aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
 2. Cliënt mag Producten niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden voordat deze eigendom zijn van Cliënt;
Artikel 8: Levering en reclames
 1. Software waar het zegel is verbroken of de verpakking is geopend kan niet worden geretourneerd of gereclameerd;
 2. Risico van verzending ligt bij hwshop.nl. Mochten Producten bij aankomst niet blijken te werken (DOA), dan stuurt Cliënt na instemming van hwshop.nl het product binnen vijf dagen terug. Cliënt betaalt hiervoor de verzendkosten en zorgt voor een deugdelijke verpakking. Monitoren behoren altijd in de originele doos retour gezonden te worden. Blijken Producten na onderzoek van hwshop.nl naar behoren te functioneren, dan worden Producten op kosten van Cliënt naar Cliënt teruggestuurd. Blijken Producten defect te zijn, dan worden deze vervangen en op kosten van hwshop.nl teruggestuurd. De verzendkosten die Cliënt gemaakt heeft om Producten terug te sturen, worden dan niet door hwshop.nl vergoed;
 3. De opgegeven levertijden zijn slechts een benadering. Behoudens opzet of grove schuld is hwshop.nl voor overschrijding van levertijden nimmer aansprakelijk;
 4. hwshop.nl is gerechtigd tot het doen van deelleveringen;
 5. Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door Cliënt binnen vijf dagen na ontvangst van Producten schriftelijk aan hwshop.nl kenbaar gemaakt te worden;
 6. Cliënt is niet gerechtigd om op grond van reclames een betaling op te schorten;
 7. Producten zijn alleen na overeenkomst met hwshop.nl bedoeld als zichtzendingen;
Artikel 9: Garantie
 1. Wanneer een artikel defect is en binnen de garantietermijn valt, dient Cliënt eerst contact op te nemen met hwshop.nl (service@hwshop.nl). Verzendkosten die Cliënt maakt voor terugzending van Producten worden niet vergoed. Kosten van verzending van vervangend of gerepareerd artikel zijn wel voor hwshop.nl.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
 1. hwshop.nl is geen partij in door Cliënt met derden aangegane overeenkomsten of contracten, ongeacht of deze op aanraden van hwshop.nl zijn aangegaan;
 2. De aansprakelijkheid van hwshop.nl blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering;
 3. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor hwshop.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal hwshop.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hwshop.nl;
Artikel 11: Overmacht
 1. Indien hwshop.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen voor de duur van de overmachttoestand opgeschort;
 2. Indien de overmachttoestand veertien dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op enige (schade)vergoeding;
Artikel 12: Geschillenregeling en toepasselijk recht
 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen hwshop.nl en Cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.